Làm thế nào thiết lập mẫu in tùy chỉnh trong 1 workflow ? in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 10, 2020 at 9:53 PM


Để thiết lập mẫu in tùy chỉnh trong 1 workflow bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh App. Sau đó, chọn luồng công việc cần thiết lập mẫu in và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chuẩn bị mẫu in
Bạn cần thiết lập một form mẫu in theo nhu cầu trên file docx, để khi in có thể lấy được dữ liệu tương ứng từ hệ thống hiển thị ngay trên file in, bạn cần điền input key vào dòng thông tin tương ứng trong file.

Lưu ý


  • Phần key này giống như username, chỉ cho phép text viết liền không dấu, gồm chữ và số, không có ký tự đặc biệt. VD ${mã trường dữ liệu} = ${user} 
  • Các mã trường dữ liệu tùy chỉnh không được trùng với các trường dữ liệu mặc định của hệ thống
  • Với những trường thông tin tùy chỉnh không phải các biến mặc định, bạn vào Trường dữ liệu tùy chỉnh >> Biểu tượng khóa >> Copy key vào dán vào file docx

CÁC BIỂN MẶC ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG


${id} : Mã (id) job

${name} : Tên job

${user} : Tên người phụ trách job

${username} : Username người phụ trách job

${creator} : Tên người tạo job

${creator_username} : Username người tạo job

${company} : Tên công ty

${workflow_name} : Tên workflow

${stage_name} : Tên stage hiện tại

${stage_owners_name} : Danh sách tên người quản trị stage (vd: "Chu Thị Trà Giang, Bach Hung Kien")

${stage_owners_username} : Danh sách username người quản trị stage (vd: "tragiang, hungkien")

${stage_owners_text} : Danh sách tên và username người quản trị stage (vd: "Chu Thị Trà Giang (@tragiang Tester Manager), Bach Hung Kien (@hungkien Fullstack Senior Software Engineer Level 5)")

${followers_name} : Danh sách tên người theo dõi job

${followers_username} : Danh sách username người theo dõi job

${followers_text} : Danh sách tên và username người theo dõi job

${content} : Miêu tả job

${stage_start_date} : Ngày job vào stage (vd: 11/02/2019)

${stage_start_time} : Thời gian job vào stage (vd: 17:02 11/02/2019)

${stage_deadline_date} : Ngày deadline của job trong stage

${stage_deadline_time} : Thời gian deadline của job trong stage

${stage_actual_time} : Số thời gian job đã dùng tại stage đó

${finish_at_date} : Ngày job done

${finish_at_time} : Thời gian job done

${since_date} : Ngày tạo job

${since_time} : Thời gian tạo job

${workflow_actual_time} : Số thời gian của job trong workflow

${list_stage_assignees} : Danh sách người được giao theo lịch sử move job

${list_stage_actual_times} : Thời gian job dừng trong stage theo lịch sử move job

${list_stage_actual_data} : Thông tin chi tiết của job trong từng stage theo lịch sử move job

${list_stage_actual_user_end} :  lấy thông tin: Tên Stage - họ tên người làm - ngày giờ hoàn thành stage 

${user_job_title}, ${creator_job_title} để lấy thông tin job title


Bước 2: Sau khi đã hoàn thiện mẫu in, tại màn hình workflow đó, bạn chọn "Mẫu in"

Bước 3: Chọn "Tạo mới", upload file mẫu và chọn Thêm để hoàn tất thiết lập


Bước 4: Mẫu in hiển thị như hình


Bước 5: Chọn nhiệm vụ muốn in theo mẫu >> Chọn icon mũi tên >> Mẫu in


Sau khi thực hiện thành công, file in sẽ được download về thiết bị của bạn. Bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + P để in file.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.